provozní řád

provozní řád

Provozní řád FITKA  HANKY KYNYCHOVÉ


Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem Fitka Hanky Kynychové firmou GYM Prag s.r.o. ( dále jen FITKO ) se sídlem Keltská 54/3, Praha 4. IČO : 289 24 428 (dále jen provozovatel) a jeho zákazníky, kteří využívají služeb fitka.


K uzavření smlouvy dojde v okamžiku zákazníkem zakoupená služba z nabídky FITKA  úhradou vstupného. (Forma úhrady vstupného, je obsažená v článku V.)I. Základní informace :

1.    Místo a otevírací doba FITKA:  Na Strži 40, Praha 4 - Pankrác / I.patro
Pondělí – Pátek 7:00 - 13:00 a 15:00 – 21:00
Sobota a neděle 9:00-12:00    


Návštěvníci FITKA jsou povinni ukončit sportovní činnosti nejpozději 15min. před ukončení provozní doby FITKA a opustit prostory do konce provozní doby FITKA.


2.    Nabídka služeb FITKA Hanky Kynychové

-    2 sály pro skupinové cvičení
-    1 sál pro H.E.A.T. Program
-    Posilovna a kardio zóna
-    Služby osobního trenéra
-    Sestavení jídelníčku
-    Hlídání dětí po dobu cvičení
-    Šatny, sprchy, infrasauna
-    Hubnoucí programy
-    Prodej doplňkové výživy
-    Prodej DVD z edice HEJBEJSE
-    Cvičení pro tělesně postižené spoluobčany  II. Užívání FITKA Hanky Kynychové

Návštěvník má právo užívat zařízení FITKO a využívat jeho služby s podmínkou zakoupení vstupného z nabídky uvedených v druhém odstavci provozního řádu. Návštěvník není povinen uhradit řádné vstupné v případě nákupu zboží z nabídky fitka. Osoby mladší 15let mohou využívat služby fitka pouze v doprovodu rodičů. Za osoby mladší 15let přebírá odpovědnost provozovatel (instruktor) vstupem do tělocvičny. Po ukončení hodiny předá instruktor zpět rodičům či zákonnému zástupci osoby mladší 15let. Osoby mladších 15let se nesmí bez dozoru odpovědné osoby pohybovat v prostorách posilovny a kardio zóny. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené pohybem těchto osob.  


III. Přerušení služeb FITKA Hanky Kynychové z důvodů porušení podmínek

Do FITKA je zakázáno vstupu osobám :
-    pod vlivem omamných látek a psychotropních látek
-    v podnapilém stavu
-    v oblečení které není v souladu s návštěvou sportovního zařízení, zejména špinavé a páchnoucí oblečení
-    vzbuzující veřejné pohoršení


Zaměstnanci FITKA jsou pověřeni provozovatelem zajistit klidné a nerušené podmínky všem návštěvníkům FITKA, kteří neporušují užívání fitka. V případě, že návštěvník hrubým způsobem poruší pravidla jsou zaměstnanci povinni vyzvat návštěvníka aby opustil prostory FITKA bez náhrady za vstupné. Pokud tak neučiní, bude z prostorů FITKA vyveden.  

VI. Povinnosti a zákazy


-    povinnost používat sportovní oblečení, vhodnou a čistou sportovní obuv
-    povinnost při cvičení dbát pokynů jednotlivých instruktorů
-    zakázáno znečisťovat prostory FITKA
-    zákaz kouření v prostorách FITKA
-    povinnost házet odpadky do odpadkových košů
-    zakázáno odnášet z FITKA hygienické prostředky a sportovní vybavení, které je vlastnictvím provozovatele
-    zakázáno vodit do FITKA zvířata  
-    zakázáno využívat v prostorách FITKA vlastní trenéry
-    povinnost chovat se v souladu s dobrými mravy


V. Platební podmínky

Fitko, nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Zakoupené vstupy na jednotlivé permanentky, nejsou jakkoliv vázané na trenéry a lektory FITKA. Vklady za nevyužité služby z depozitů v době jejich platnosti se nevracejí. V případě propadnutí platnosti jednotlivých vstupů permanentek, se platnost již neprodlužuje. Měsíční permanentka je nepřenosná a opravňuje držitele k jednomu časově neomezenému vstupu za den (není možné s měsíční permanentkou navštěvovat FITKO víckrát za den).

 

Platba za služby a zboží jsou možné formou :

-    platbou v hotovosti
-    bezhotovostním převodem (fakturou)
-    kreditní kartou
-    zřízením depozitu
-    poukázkami společností SODEXO
-    kartou MULTI SPORT


VI. Odpovědnost provozovatele

Za škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel FITKA za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatnové skříňky a ta byla řádně uzamčena zámkem.

Šatnová skříňka není určena k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a dalších cenností. Všechny tyto uvedené cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce, kde je určené místo pro jejich střežení. V případě, že návštěvník FITKA tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou nebo odcizením výše uvedených cenností.  

Právo na náhradu škody musí být návštěvníkem uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo náhrady škody zanikne, nebylo-li uplatněno při odchodu z FITKA.


VII. Ostatní ustanovení

Provozní řád nabývá účinností dnem jeho zveřejnění v prostorách FITKA.         


Tento provozní řád FITKA je platný a účinný ode dne  1. ledna 2017    P r o v o z o v a t e l

GYM Prag s.r.o.
----------------------------


provozní řád
Otevírací doba:
Po - Čt:   7.00 - 13.00 hod   16.00 - 21.00 hod
Pá:   7.00 - 13.00 hod   16.00 - 19.30 hod
So - Ne:   9.00 - 12.00 hod


Telefony:
+420 723 80 70 40

E-mail:
fitness@kynychova.cz

Facebook
zdarma wifi připojení
ve fitness klubu
zdarma wifi připojení ve fitness klubu

QR kód našeho fitness clubu
Multisport
Tyčinky FIT
Sportovni kolekce HK
Mora
Sodexo
Benefit
Facebook Youtube